مقایسه سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و سبک های مقابله با استرس در دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت در شهر یاسوج

نویسنده:

مقایسه سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و سبک های مقابله با استرس در دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت در شهر یاسوج

راضیه ربانی اصل

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، مقایسه سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و سبک های مقابله با استرس در دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت در شهر یاسوج  بود. به این منظور۲۶۰ نفر دانش آموز دختر عادی و دارای اعتیاد به اینترنت با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب گردید .ابزار به کار رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه زمینه‌یابی دیدگاه های شخصی(PVS)، مقیاس هیجان خواهی آرنت (AISS)، پرسشنامه شیوه‌های مقابله با استرس موس و بلینگز و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده با روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون T مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، سر سختی روان شناختی در دانش آموزان عادی در مؤلفه های تعهد t=3/65 p<0./05)) و کنترل t=3/65, p<0./05)) بیشتر از دانش اموزان معتاد به اینترنت می باشد، همچنین تفاوت معنی‌داری در میزان هیجان‌خواهی افراد معتاد به اینترنت و افراد عادی وجود دارد t=5/11 p<0./05)). علاوه بر آن  مقایسه سبک های مقابله در دو گروه نیز نشان می دهد که بین افراد معتاد به اینترنت و افراد عادی تفاوت معنی‌داری وجود دارد t=2/34, p<0./05)). سطح معناداری در این پژوهش پنج صدم در نظر گرفته شده است.

واژه های کلیدی: دانش آموزان عادی، دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت، سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و سبک های مقابله با استرس.

 

Comparison of psychological hardiness, excitement and stress coping styles in ordinary students and students with addiction in the city of Yasuj

Raziye Rabbaniasl

Abstract:

The purpose of this study was to compare psychological hardiness, excitement and coping styles in ordinary students and students with addiction in the city of Yasuj. For this purpose, 260 female regular students with addiction to the Internet were selected using a randomized sampling method. The instrument used in this study included a Personal Perspective Survey Questionnaire (PVS), Arendt’s Excitement Scale (AISS), a Stress Questionnaire Coping with Moss and Blings Stress and Young’s Internet Addiction Questionnaire. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics (independent t-test). Based on the results, the psychological difficulty in ordinary students in the components of commitment (t = 65.6) and control (65.3 t = 0.63, p <0. 5) were more than knowledge Internet addicts are students, there is also a significant difference in the amount of excitement among addicted and Internet users (t = 11.5 p <0. 5). In addition, comparison of coping styles in the two groups shows that there is a significant difference between the addicted and Internet users (p <0.05). The significance level in this research is considered to be five hundred.

Key words: Normal students, students with addiction to the Internet, psychological hardiness, excitement and stress coping styles.

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود