شناسایی و ارتقا نقاط قوت  بر اساس  رویکرد روانشناسی مثبت گر ا در محیط ها ی آموزشی

نویسنده:

شناسایی و ارتقا نقاط قوت  بر اساس  رویکرد روانشناسی مثبت گر ا در محیط ها ی آموزشی

دکتر هادی کجباف نژاد

Email: hkajbaf@yahoo.com

چکیده

از رویکرد روان شناسی مثبت به عنوان رویکرد کارآمد می توان در محیط های تربیتی و آموزشی بخصوص دانشگاه استفاده کرد. یکی از منابع مهم پیشرفت دانشجویان شناسایی نقاط قوت  فردی می باشد. بطور فزاینده ای آشکار شده است که نقاط قوت، نقش اساسی در سازگاری تحصیلی و غیر تحصیلی دارد اگرچه کاربرد  و استفاده از رویکردهای روان شناسی مثبت گرا به عنوان راهبردی برای سلامت در محیط های آموزشی بطور عمومی توسط متخصصین پذیرفته شده ولی فقدان یک چارچوب منسجم و منحصر به فرد براساس روان شناسی مثبت گرا در سطح دانشگاه تدوین این تحقیق را ضروری مینماید.

کلید واژگان:رویکرد روانشناسی ،مثبت گر ا، محیط ها ی آموزشی

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود