رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر بهبهان

نویسنده:

رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر بهبهان

رضا شجاعی،خسرو بنائی

Email: reza_sh1349@yahoo.com

چکیده

هدف اساسی این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر بهبهان  بود به این ترتیب که از بین جامعه آماری مشتمل بر ۱۵۰  نفر نمونه ۱۰۰ نفری با روش تصادفی شده انتخاب شد و پرسشنامه های فرهنگ سازمانی  و پرسشنامه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد استفاده قرار گرفت که پس ازبررسی و محاسبه روایی و پایایی انها به اجرا در آمد.نتایج تحقیق که با بهره گیری  از رگرسیون ساده و چند متغیری و نیز تحلیل واریانس یکطرفه  و آزمونt   حاصل شد نشان داد که: بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.میزان بکارگیری فرهنگ سازمانی در بین کارکنان ادارات آموزش و پروش بر اساس سطح تحصیلات متفاوت می باشد. میزان به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد در ادارات آموزش و پرورش متفاوت است.

کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی – فناوری اطلاعات – ارتباطات-اموزش

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود