جایگاه اعتماد به نفس از نظر روانشناسان و چگونگی تقویت آن در دانش‌آموزان

نویسنده:

جایگاه اعتماد به نفس از نظر روانشناسان و چگونگی تقویت آن در دانش‌آموزان

محمد بیگدلو۱، صفی اله میرزائی ۲

Email:13mbigdelu@gmail.com

۱: کارشناس  ارشد زبان و ادبیّات فارسی از دانشگاه زنجان

۲:کارشناس ارشد فلسفه‌ی آموزش و پرورش از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

 

چکیده:

نگارندگان در این جستار با  اشاره‌ی مختصری به آرای روان‌شناسانی که با رویکرد روانکاوی، عمر، صفت، انسان‌گرایی و یادگیری اجتماعی به شخصیت انسان می‌نگرند در پی جستن شکل‌گیری اعتماد به نفس در مراحل رشد و شکل‌گیری شخصیت انسانی بر آمده‌اند و شکل‌گیری اعتماد به نفس را با مراحل رشد روان‌شناسان تطبیق نموده‌اند سپس به ارائه‌ی راه‌کارهایی برای تقویت اعتماد به نفس دانش‌آموزان پرداخته‌اند و در پایان چند عامل تهدید کننده‌ی اعتماد به نفس در دانش‌آموزان را بیان نموده‌اند.

واژگان کلیدی: اعتماد به نفس، عزت نفس، مراحل رشد، نظریه‌های شخصیت

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود