بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع ابتدائی بر مبنای تربیت سلامت مدار

نویسنده:

بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع ابتدائی بر مبنای تربیت سلامت مدار
نسرین درفشان، دکتر محمدرضا بحرانی

چکیده:

هدف کلی این پژوهش مطالعه و بررسی رویکردهای سلامت محور در منابع برنامه­های درسی آموزش ابتدایی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان و دانش آموزان پایه چهارم وپنجم وششم تشکیل می دهدو حجم نمونه ۴۵ مورد دانش­آموز از همه­ی دانش­آموزان و ۲۵ مورد معلم از همه­ی معلمان پایه­های چهارم، پنجم و ششم مدارس ابتدایی بوشهر می­باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است وابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته می­باشد. نتایج نشان داد که ارتباط میان محتوای آموزشی مدارس ابتدایی و شناخت بهداشتی دانش­آموزان ۰۹۳/۰ و همچنین ارتباط میان محتوای آموزش مدارس ابتدایی و مهارت­های سلامتی دانش­آموزان ۰۴۲/۰ می­باشد. و ارزش ارتباط میان شناخت بهداشتی دانش­آموزان ابتدایی در پایه­های مختلف کمتر از ۰۰۵/۰ می­باشد. این سه فرضیه تأیید شده­اند اما ارتباط معنی­داری میان مهارت­های بهداشتی دانش­آموزان و پایه­های مختلف وجود ندارد. و ارزش ۵۰۲/۰ به دست آمده است. این نکته نشان می­دهد که چهارمین فرضیه تأیید نشده است.

کلید واژه‌ها: محتوای آموزشی- محتوای سلامت­محور- شناخت بهداشتی- نگرش­های بهداشتی- مهارت­های بهداشتی

 

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود