بررسی رابطه هوش اجتماعی با خلاقیت و مهارت های کارآفرینانه کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

نویسنده:

بررسی رابطه هوش اجتماعی با خلاقیت و مهارت های کارآفرینانه کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

نرگس سروستان، حسین عزیزی نژاد

Email: azizinejad@aut.ac.ir

چکیده

امروزه تغییر و تحولات به اندازه ای سریع و شتابان است که سازمان ها را مجبور کرده است با عرضه خدمات و محصولات نوآورانه بقای خود را تضمین کنند و این مهم مستلزم خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی است. یکی از مواردی که در روابط و مهارت های ارتباطی و در نتیجه خلاقیت و نوآوری بسیار تاثیرگذار است، هوش اجتماعی می باشد. لذا هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اجتماعی با خلاقیت و مهارت های کارآفرینانه کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارآموزان مراکز آموزش  فنی و حرفه ای استان خوزستان بود که برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و ۲۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد خلاقیت ، مهارت های کارآفرینانه و هوش اجتماعی استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها به ترتیب ۸۸/.۰ ، ۹۴/۰ و ۸۲/۰ درصد ازطریق تکنیک آلفای کرونباخ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی ( رگرسیون و ضریب همبستگی ) از نرم افزار   SPSSپرداخته شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین ابعاد هوش اجتماعی با خلاقیت و مهارت های کارآفرینانه کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد هوش اجتماعی پیش بینی کننده ی خلاقیت و مهارت های کارآفرینانه می باشند.

کلمات کلیدی: هوش اجتماعی، خلاقیت، کارآموزان، مهارت های کارآفرینانه، مراکز آموزش فنی و حرفه ای.

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود