بررسی رابطه ذهنیت  فلسفی آموزگاران چندپایه شهرستان دهلران و پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات دانش‌آموزان ابتدایی

نویسنده:

بررسی رابطه ذهنیت  فلسفی آموزگاران چندپایه شهرستان دهلران و پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات دانش‌آموزان ابتدایی

سید بختیار باویر، رضا خوب آیند

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی معلمان چندپایه و پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات دانش اموزان روستایی شهرستان دهلران در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ پرداخته است. روش تحقیق از نوع همبستگی بود و ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرسش نامه ساخته شده توسط ناهید سروانی (۱۳۹۵) بود. جامعه مورد نظر، آموزگاران مرد و زن چند پایه شهرستان دهلران می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به تعداد ۱۱۵ نفر تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شده است. در این تحقیق معلوم گردید که بین متغیرهای ذهنیت فلسفی، جامعیت و انعطاف پذیری با پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده نمی شود ولی بین مؤلفه تعمق و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار مستقیم مشاهده گردید.

واژگان کلیدی: پیشرفت تحصیلی، ذهنیت فلسفی، تعمق، جامعیت، انعطاف پذیری، مدارس چند پایه.

Investigating the Relationship between Philosophical mentality in Multilateral Teachers of Dehloran City and Academic Achievement of Mathematics Course in Elementary Students

Seyed Bakhtiar Bavir, Reza Khoob Ayand

Abstract

The present study investigated the relationship between the philosophical mentality of multi-disciplinary teachers and the academic achievement of mathematics lessons of rural students in Dehloran city in the academic year 2016-2017. The research method was correlation and data gathering tool was a researcher-made questionnaire by Nahid Sarvani. The target population is male and female teachers of Dehloran city who were selected by simple random sampling method. 115 individuals were selected. Descriptive statistics and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multiple regression) were used to analyze the data. In this research, it was found that there was not a meaningful relationship between the variables of philosophical mentality, comprehensiveness and flexibility with students’ academic achievement, but there was a significant and direct relationship between the component of thinking and academic achievement.

keywords: Educational achievement, Philosophical mentality, Thinking, Comprehensiveness, Flexibility, Multicultural schools.

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود