بررسی رابطه خودکارآمدی با سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اهواز

نویسنده:

بررسی رابطه خودکارآمدی با سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اهواز

معصومه دقیقی، سیدمرتضی احمدی تبار

Email:daghighimehrshad@yahoo.com

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودکارآمدی با سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اهواز می باشد.روش تحقیق: طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اهواز که در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری ۴۰۰ نفر از جامعه مذکور که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند.ابزارهای اندازه‌گیری شامل خودکارآمدی شرر و مادوکس(GSE-10)و پرسشنامه سلامت روان SCL-25)) بود.به منظور تجزیه و تحلیل از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد . یافته­ها: نتایج نشان داد بین متغیر خود کارآمدی و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اهواز رابطه  مثبت ومعنی داری وجود دارد( ۰۰۵/۰=α).

کلید واژگان: خودکارآمدی، سلامت روان، اهواز

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود