بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و سطح درآمد با رضایت زناشویی (مطالعه موردی شهر قلعه رئیسی)

نویسنده:

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و سطح درآمد با رضایت زناشویی (مطالعه موردی شهر قلعه رئیسی)

اسماعیل آزغ

Email:s.azari1370@Gmail.com

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و سطح درآمد با رضایت زناشویی می باشد. جامعه آماری این پزوهش گروهی از زوجین شهر قلعه رئیسی می باشد که از بین جامعه آماری ۱۰۰۰۰ نفری ، نمونه ۴۰۰ نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.برای سنجش رضایت زناشویی از  پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ  سلیمانیان(۱۳۷۳) و جهت سنجش  نگرش مذهبی از پرسشنامه نگرش‌سنج مذهبی استفاده شد نتایج این پژوهش نشان داد که آزمودنی ها رضایت زناشویی و نگرش مذهبی متوسط به بالایی می باشد. رضایت زناشویی آزمودنی‌های براساس سطح درآمد بیشترین میانگین مربوط به گروه با سطح در آمد یک میلیون به بالا و کمترین میانگین مربوط به سطح درآمد ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می باشد و همچنین بین نگرش مذهبی و سطح درآمد با رضایت زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: نگرش مذهبی،سطح درآمد، رضایت زناشویی، شهروندان

 

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود