بررسی رابطه بین مهارت مذاکره کارکنان با میزان اعتماد (مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان بهبهان)

نویسنده:

بررسی رابطه بین مهارت مذاکره کارکنان با میزان اعتماد (مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان بهبهان)

محمد بیژن خواه، دکتر نادر محقق

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین مهارت مذاکره کارکنان با میزان اعتماد در مشتریان(مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان بهبهان) بود. روش تحقیق از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک صادرات شهرستان بهبهان که برابر ۱۵۰ نفر که در این تحقیق کل جامعه آماری به روش تمام شمار به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه مهارت‌های مذاکره توسط پیره(۱۹۸۱)، پرسشنامه اعتماد مشتریان باقری قادیکلایی و همکاران (۱۳۹۴)استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مهارت مذاکره کارکنان(شهودی، هنجاری، تحلیلی، واقع گرایی) با میزان اعتماد در مشتریان(مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان بهبهان) رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژه‌ها: مهارت مذاکره کارکنان، میزان اعتماد مشتریان، سرمایه‌گذاری مالی مشتریان.

Investigating the Relationship between Employees’ Negotiation Skill on the Trust and Financial Investments of Customers (Case Study: Bank Saderat, Behbahan City).

Mohammad Bizankhah, Nader Mohaghegh PH.D

Abstract:

 The purpose of this research was to investigate the relationship between employee negotiation skills and the level of trust in customers(case study: Bank Saderat city of Behbahan). The research method in terms of purpose is an applied research and is a descriptive-correlational research in terms of collecting information. The statistical population of this research includes all employees of Bank Saderat Branches in Behbahan, which is 150 people. In this research, the whole population was selected by total number of samples. In this research, Pirate’s Negotiation Skills Questionnaire (1981), Customer Trust Inventory Bagheri Ghadikolaie et al. (2015) was used. The results showed that there is a significant relationship between employee negotiation skills (intuitive, normative, analytical, realistic) with the level of trust in customers (case study: Bank Saderat city of Behbahan).

Key words: employee negotiation skills, customer confidence, customer financial investment

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود