بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون

نویسنده:

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون

طاهره بهمنی، سید عبدالمجیدافرازی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون انجام شده است. این تحقیق توصیفی،  از نوع کاربردی و  به روش همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان منطقه زیدون است که در سال تحصیلی ۹۷/۱۳۹۶ مشغول به تدریس بوده و از میان آنها ۱۷۵ نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات به کمک پرسشنامه های فضیلت سازمانی کامرون و همکاران(۲۰۰۴) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(۱۹۹۳) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روشهای آماری چند گانه و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار SPSS16 انجام شد. نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی با فضیلت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین فضیلت سازمانی با عدالت سازمانی و ابعاد آن رابطه مستقیم و معنا داری در حد نسبتا متوسط وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که ۱۵% از واریانس فضیلت سازمانی توسط متغیر عدالت سازمانی تبیین می شود. همچنین ابعاد عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بیشترین نقش را در تبیین فضیلت سازمانی دارند.

واژه­های کلیدی: فضیلت سازمانی،عدالت سازمانی، معلمان

Investigating the Relationship between Organizational Justice and Organizational Virtue in Teachers in Zidoon Region

Tahereh bahmani,Seyed abdolmajid afrazi

Abstract
The purpose of this study was to determine the relationship between organizational justice and organizational virtue in Teachers of Zidon District. This descriptive research is applied and correlated. The statistical population of the study consisted of all teachers in the Zydon area who were taught in the academic year of 1396, and 175 of them were selected by random sampling based on Cochran formula. Data collection was done by Cameron et al. (2004) and Organizational Justice Questionnaire (Nuevoff & Murman, 1993). Data were analyzed using multiple statistical methods and Pearson correlation coefficient by SPSS16 software. The results showed that there is a positive and significant relationship between organizational justice and organizational virtue. There is a direct and significant relationship between organizational virtue with organizational justice and its dimensions. Also, the results of regression showed that 15% of the variance of organizational virtue is explained by organizational justice variable. Also, dimensions of distributive justice and procedural justice play the most role in explaining organizational virtue..

Keywords: Organizational Virtue,  Organizational Justice, Teachers

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود