بررسی رابطه بین تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان شهرستان بهبهان

نویسنده:

بررسی رابطه بین تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان شهرستان بهبهان

احمدرضا آزاده

چکیده

این تحقیق با هدف پیش بینی رابطه بین تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان شهرستان بهبهان انجام شد. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل ۵۰۰ نفر از  زندانیان شهر بهبهان بودند که ۳۵۹ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش متغیر ها از پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (۱۹۷۹)،پرسشنامه ی تاب آوری کانر و دیویدسون(۲۰۰۳) و گرایش به اعتیادپذیری رستمی و همکارانش(۱۳۸۶) استفاده شد. روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی(جداول فراوانی، توزیع فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، میانگین، انحراف معیار) وآمار استنباطی شامل آزمونهای همبستگی، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه ها: بین تاب آوری ، هیجانخواهی، اعتیاد، زندانیان

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود