بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون.

نویسنده:

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون.

سید عبدالمجید افرازی، طاهره بهمنی *

dijam1609@gmail.com

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون انجام شده است. این تحقیق توصیفی، از نوع کاربردی و به روش همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان منطقه زیدون است که در سال تحصیلی ۹۷/۱۳۹۶ مشغول به تدریس بوده و از میان آنها ۱۷۵ نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های فضیلت سازمانی کامرون و همکاران ( ۲۰۰۴) و اعتماد سازمانی آلونن و همکاران(۲۰۰۸) استفاده شد. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها با روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فضیلت سازمانی، و اعتماد سازمانی به ترتیب برابر۹۵۴/۰ و۸۴۵/۰ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای آماری چند گانه و ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم افزار SPSS16 انجام شد. نتایج نشان داد که بین اعتماد سازمانی و ابعاد آن با فضیلت سازمانی رابطه مستقیم و معنا داری در حد متوسط وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که ۲۰% از واریانس فضیلت سازمانی توسط متغیر اعتماد سازمانی و ابعاد آن تبیین می شود. از میان ابعاد اعتماد سازمانی اعتماد جانبی بیشترین نقش را در پیش بینی فضیلت سازمانی دارد.

واژه ­های کلیدی: فضیلت سازمانی، اعتماد سازمانی، معلمان

 

Investigating the Relationship between Organizational Trust and Organizational Virtue in Teachers in Zidoon Region.

Seyed abdulmajid afrazi, Tahereh bahmani

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational trust and organizational virtue in teachers in the Zidouon area. This descriptive research is applied and correlated. The statistical population of the study consisted of all teachers in the Zydon area who were taught in the academic year of 1396, and 175 of them were selected by random sampling based on Cochran formula. To collect information, Cameron et al. (2004) and Organizational Virtue Inventory (2004) and organizational trust (Alonen et al., 2008) were used. The content validity of both questionnaires was confirmed by professors and educators. Their reliability was calculated by using the Cronbach’s alpha coefficient for organizational virtue and organizational trust of 0.944 and 0.845, respectively. Data analysis was done through multiple statistical methods and Pearson correlation coefficient using SPSS16 software. The results showed that there is a direct and significant relationship between organizational trust and its dimensions with organizational virtue. Also, regression results showed that 20% of the variance of organizational virtue is explained by the organizational trust variable and its dimensions. Among the dimensions of trust, organizational trust has the greatest role in predicting organizational virtue.

Keywords: Organizational Virtue, Organizational Trust, Teachers

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود