بررسی رابطه‌ی  بین توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان پارس جنوبی

نویسنده:

بررسی رابطه‌ی  بین توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان پارس جنوبی

رضا تباره، دکتر محمد کارگر

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین توانمند سازی با کارافرینی سازمانی در کارکنان پارس جنوبی می باشد. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری در این پژوهش شامل ۵۰۰ نفر از کارکنان پالایش گاز بید بلند و نمونه مورد مطالعه ۲۳۸ نفر(۱۵۰ مرد، ۸۸ زن) که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند می باشد. یافته های تحقیق: نتایج این تحقیق نشان داد که: بین توانمند سازی با کارآفرینی سازمانی را از منظر کارکنان شرکت گاز بید بلند رابطه وجود دارد، بین مولفه ی توانمندسازی(احساس شایستگی در شغل،احساس مشارکت با دیگران و احساس معنی داری شغل)با مولفه ی کارآفرینی عملگرایی از منظر کارکنان شرکت گاز رابطه وجود دارد، همچنین بین مولفه ی توانمندسازی(احساس شایستگی در شغل،احساس مشارکت با دیگران و احساس معنی داری شغل) با مولفه ی کارآفرینی توفیق طلبی از منظر کارکنان شرکت گاز رابطه وجود دارد.

کلید واژگان: توانمند سازی، کارافرینی سازمانی، پالایشگاه گاز بید بلند

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود