بررسی تاثیر رسانه جمعی ( ماهواره) بر پرخاشگری بین دختران دانشجو شهرستان ماهشهر

نویسنده:

بررسی تاثیر رسانه جمعی ( ماهواره) بر پرخاشگری بین دختران دانشجو شهرستان ماهشهر

مرضیه یزدانی

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رسانه جمعی با تاکید بر ماهواره بر پرخاشگری بین دختران دانشجو شهرستان ماهشهر می باشد. روش: این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش ۵۰۰ جوانان سطح سهرستان ماهشهر ، نمونه مورد مطالعه ۲۰۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. جهت سنجش متغییر های تحقیق پرسشنامه پرخاشگری(AGQ) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص ‏های آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام( استفاده شد. تحلیل های آماری مربوطه با استفاده از بسته آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) نسخه ۱۸ انجام شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که:  نتایج این تحقیق نشان داد که بین تماشای تلویزیون و پرخاشگری رابطه معناداری وجود دارد، همچنین بین پرخاشگری جوانان براساس میزان تحصیلات، جنسیت و وضعیت تاهل از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژگان: رسانه جمعی، بر ماهواره، پرخاشگری، ماهشهر

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود