اعضای هیات تحریریه

نویسنده: :. - 1397/08/06
صاحب امتیاز:  دانشگاه علمی کاربردی گچساران(۱)
مدیر مسئول:  دکتر مجید مهرمحمدی
سردبیر:  دکتر ایت کریمی
مدیر اجرایی: