ارزیابی طرح مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارس متوسطه اول ناحیه دو اهواز از دیدگاه مدیران

نویسنده:

ارزیابی طرح مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارس متوسطه اول ناحیه دو اهواز از دیدگاه مدیران

مصطفی جهانگیری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی طرح مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارس متوسطه اول ناحیه دو اهواز از دیدگاه مدیران می­باشد و به دنبال ارائه راهکاری جهت افزایش میزان مشارکت در اجرای امور مدارس بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­­ها از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. جهت گردآوری داده­ها و اطلاعات از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شد. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف پنج درجه­ای لیکرت است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران مدارس متوسطه اول ناحیه دو اهواز می­باشد. که تعداد ثابت آن­ها حدودا ۱۲۰ نفر می­باشد. روش نمونه­گیری به صورت سرشماری می­باشد و پرسشنامه پژوهش بین آن­ها توزیع و سپس عودت داده شد. تجزه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS22  و LISREL صورت پذیرفت. جهت آزمون فرضیه­ها و برازش مدل از آمار توصیفی، آزمون همبستگی، آلفای کرونباخ، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شد. به طور خلاصه، یافته­های حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که از بین شش مؤلفه­ی طرح مشارکت دانش­آموزان)فرهنگی- اجتماعی ،مدیریتی،فردی،قانونی،ساختاری­وانگیزشی) در اجرای امور مدارس در آموزش و پرورش ناحیه دو اهواز  بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب همه­ی این شش مؤلفه رقم بالاتری را نشان می­دهند. در نهایت پس از توضیح نتایج، محدودیت­ها و پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

واژه­های کلیدی: ارزیابی، طرح مشارکت، امور مدارس

 

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود