ارائه و ارزیابی اثربخشی چند شیوه تدریس در آموزش رشته علوم تربیتی

نویسنده:

ارائه و ارزیابی اثربخشی چند شیوه تدریس در آموزش رشته علوم تربیتی

جواد شیرکرمی

Email: j.shirkarami@yahoo.com

چکیده

یادگیری غیر مؤثر، علاوه بر زیانهای اقتصادی، کاهش اعتماد به نفس، احساس حقارت، افسردگی و در نتیجه عدم شکوفایی استعداد‌ها و توانایی‌های فرد شکست‌خورده در تحصیل را در پی خواهد داشت. با پیشرفت علوم نیازهای فردی و اجتماعی نیز گسترده‌تر شده است؛ بنابراین روشهای سنتی آموزش دیگر قادر نخواهند بود که یادگیری را به نحو مطلوب در فراگیر تسهیل نمایند. روش‌های تدریس راه‌هایی برای تحقق یادگیری، آموش و تربیت هستند. در شیوه‌های جدیدتر تدریس، تلاش شده است تا اصول روانشناسی، نظیر توجه به علایق و استعدادها، فعالیت فراگیران و شرکت آنان در فرآیند تدریس، مورد توجه قرار گیرد. بنابراین اخیراً بر روش‌های فراگیر‌محور، تجربه‌مدار و مبتنی بر هم‌فکری و پژوهش تأکید شده است. پژوهش حاضر، با هدف جستجوی روش‌هایی متناسب، برای تدریس مطالب پیچیده انتزاعی صورت گرفته است. پژوهشگر با مطالعه و بررسی روش‌های گذشته و با تکیه بر تجربه تدریس خود، در جهت ارتقای بیشتر و بهتر تدریس مفاهیم انتزاعی، به ارائه روش‌هایی پرداخته است. شیوه‌های پیشنهادی در تحقیق حاضر عبارتند از: روش مفاهیم کلیدی، روش آموزش کلیات، روش مثال‌آوری و روش ترکیبی.

کلمات کلیدی:فرآیند تدریس، روش‌های سنتی، شیوه‌های جدید، آموزش دانشگاهی

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود