اثربخشی آموزش مثبت نگری با تأکید آموزه های دینی بر تعارضات زناشویی

نویسنده:

اثربخشی آموزش مثبت نگری با تأکید آموزه های دینی بر تعارضات زناشویی

سید مرتضی احمدی تبار، بهنام مکوندی، صدیقه معرف زاده، جمشید شجاعی

Email :morteza_ahmaditabar@yahoo.com

چکیده

هدف این تحقیق تأثیر آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز بوده است. طرح تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری باگروه گواه بوده است، جامعه مورد مطالعه ۲۵۰۰ نفر زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز که تعداد ۱۱۰ نفر از لحاظ سن، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، کسب یک انحراف معیار بالاتر ازمیانگین در تعارضات زناشویی، طول مدت ازدواج و سایر متغیرهای مورد نظر در تحقیق کاملاً همتاسازی شده و انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی زوجین (MCQ) بوده است. نتایج حاصل نشان داد که میان دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ تعارضات زناشویی تفاوت معنی داری وجود داشت(۰۰۱%P<).یعنی تعارضات زناشویی گروه آزمایش در مقایسه با پیش آزمون و گروه گواه به طور معنی داری کاهش یافته بود. و آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز تأثیر داشته است.

کلمات کلیدی: مثبت اندیشی، آموزه های دینی، تعارضات زناشویی، آیات قرآن کریم

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود