آسیب شناسی تربیت اخلاقی ازنظردبیران ودانش آموزان نظام آموزش متوسطه شهرستان آمل

نویسنده:

آسیب شناسی تربیت اخلاقی ازنظردبیران ودانش آموزان نظام آموزش متوسطه شهرستان آمل

دکترمسعودیوسف زاده،دکتریوسف حیدری، فاطمه صالحی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی آسیب شناسی تربیت اخلاقی ازنظردبیران ودانش آموزان نظام آموزش متوسطه شهرستان آمل انجام شد است. روش پژوهش ، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دبیران و دانش آموزان مقطع چهارم دبیرستان شهر آمل است که تعداد ۱۰۲۰نفر و تعداد دانش آموزان ۲۸۲۰ نفر می­باشد و نمونه‌ی آماری پژوهش حاضر . نمونه‌ی آماری پژوهش حاضر برمبنای جدول مورگان برابر ۱۰۰ نفر از دبیران و ۲۰۰ نفر دانش آموز تعیین شد و روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ای نسبی و تصادفی انجام شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می­دهد که کلیه فرضیه های پژوهش رد می­گردد و می­توان گفت که آسیب های تربیت اخلاقی در نظام آموزش متوسطه ی شهر آمل وجود ندارد.

واژگان کلیدی: آسیب های تربیت اخلاقی، بعد شناختی، بعد عاطفی و بعد عملی.

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود