آسیب‌شناسی مشارکت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه در مسابقات ورزشی برون‌مدرسه‌ای

نویسنده:

آسیب‌شناسی مشارکت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه در مسابقات ورزشی برون‌مدرسه‌ای

حسین پورسلطانی زرندی، عزیز شکری

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی علل کم رغبتی دانش آموزان دختر مدارس متوسطه (اول و دوم) در منطقه موسیان به مشارکت در فعالیت ها و مسابقات ورزشی برون مدرسه ای انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان مقطع متوسطه دختر بود که از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار spss و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که بین پیش داوری منفی؛ عدم آگاهی به مزایای مشارکت؛ بافت فرهنگی و وضعیت امکانات و وسایل ورزشی در مدارس با عدم مشارکت در فعالیت های ورزشی برون منطقه ای رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، همچنین این تحقیق نشان داد که نداشتن وقت و فرصت، رابطه ای با عدم مشارکت دانش آموزان در مسابقات ندارد.

واژگان کلیدی: مسابقات ورزشی، برون مدرسه ای، پیش داوری منفی، بافت فرهنگی، عدم آگاهی.

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود